Pozew o alimenty, odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów.

Pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjny może być spełniany dobrowolnie lub ustalony przez sąd.

Pozew o alimenty może złożyć sam uprawniony lub – gdy dziecko jest małoletnie – również działający w jego imieniu rodzic.

Pozew o alimenty uprawniony może złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej. Może jednak również złożyć go do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Ponadto, strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych, z tytułu wytoczonego w tym przedmiocie powództwa.

Uzasadnienie wysokości żądanej kwoty powinno nawiązywać do usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z rodziców.

Oceniając możliwości zarobkowe i majątkowe rodziców należy wskazać, czy pracują, ile zarabiają, czy jest to praca na cały etat. Wskazuje się także, czy praca zarobkowa wyczerpuje w całości możliwości zarobkowe rodziców. Jeśli są jakieś inne, choćby sporadyczne dochody, należy wskazać wartość i źródła dodatkowego zarobkowania.

Podkreślenia wymaga, iż przytaczając w pozwie wymienione powyżej okoliczności faktyczne należy dołączyć, celem ich potwierdzenia wymagane dokumenty. Tytułem przykładu wskazuje, iż przygotowując pozew o alimenty w załączeniu należy przedstawić zupełny akt urodzenia dziecka, a jeśli dziecko pochodzi z małżeństwa, to akt małżeństwa i odpis skrócony urodzenia dziecka. Ponadto, wszelkie paragony, rachunki, potwierdzające wysokość wydatków ponoszonych na zaspokojenie potrzeb dziecka. Jeśli nie można tego udokumentować, koszty utrzymania dziecka mogą w ramach dowodu z zeznań świadków, potwierdzić osoby z kręgu rodziny, czy znajomych.
Obowiązek alimentacyjny może przybrać zarówno formę wyrażoną w określonej kwocie pieniężnej, jak i formę osobistych starań rodzica w przedmiocie wychowania dziecka. W związku z powyższym, jeśli rodzice nie wychowują dziecka wspólnie, wówczas jedno z nich może realizować przedmiotowy obowiązek, dostarczając dziecku środków niezbędnych do zapewnienia dziecku mieszkania, wyżywienia, odzieży, pomocy naukowych, wypoczynku, czy też rozrywek kulturalnych, a drugi, pod którego pieczą dziecko pozostaje może wykonywać wskazany obowiązek, czyniąc osobiste starania w kwestii prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka.

Wysokość alimentów zależy po pierwsze od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a po drugie od możliwości zarobkowych i majątkowych każdego z rodziców. Pierwsza z wymienionych przesłanek obejmuje szeroko rozumiane potrzeby dziecka. Nie tylko więc te elementarne, polegające na zapewnieniu dziecku minimum egzystencji, ale również o stworzenie dziecku normalnych, prawidłowych warunków bytowania, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, poziomowi uzdolnień oraz innym okolicznościom konkretnej sprawy, o ile dziecko nie jest w stanie zaspokoić swych potrzeb własnymi siłami.

Odpowiedź na pozew o alimenty

Odpowiedź na pozew o alimenty musi zawierać elementy wskazane w art 126 kpc. Poza tym konieczne jest wskazanie żądania, mianowicie czy wnosimy o oddalenie powództwa w całości czy w części oraz wskazanie dowodów na poparcie roszczenia.  Przytoczyć należy także okoliczności faktyczne uzasadniające nasze żądanie oddalenie powództwa w całości lub w części. Oprócz opisu stanu faktycznego należy również odnieść się do twierdzeń i dowodów wskazanych w pozwie przez stronę przeciwną. Warto odnieść się do wszystkich twierdzeń strony powodowej, aby pewne okoliczności niepoczytane zostały przez Sąd jako przyznane (niekwestionowane). Musimy pamiętać o podpisaniu odpowiedzi na pozew imieniem i nazwiskiem oraz przedłożeniu załączników. Termin na złożenie odpowiedzi na pozew zakreśli Sąd, gdyby tego nie zrobił mamy czas na złożenie pisma do pierwszej rozprawy. 

Zapraszamy do kontaktu celem objaśnia indywidualnych kwestii oraz przygotowania pism procesowych.