Rozwód bez orzekania o winie. Czy jest to w ogóle możliwe?

Pozew bez orzekania o winie jest jak najbardziej możliwy. Pozwy tego rodzaju cieszą się coraz większą popularnością z uwagi na coraz większą liczbę rozwodów wśród młodych bezdzietnych małżonków. Z przypadku, gdy nie posiadają oni dzieci jest duża szansa na rozwiązanie takiego małżeństwa już na pierwszej rozprawie rozwodowej. 
Pozew rozwodowy bez orzekania o winie może złożyć jedno z małżonków lub każde z osobna. Takiego pozwu nie można złożyć wspólnie. Nie zmienia to faktu, iż drugi małżonek w odpowiedzi na pozew może w całości poprzeć żądania pozwu. 

Warto pamiętać, iż żądanie orzeczenia wyroku rozwodowego bez orzekania o winie, zgodnie z art. 57 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, muszą złożyć oboje małżonkowie.

Konsekwencją takiego rozwiązania jest brak prowadzenia postępowania dowodowego w którym Sąd dochodzi, który małżonek jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. 

Sąd przeprowadzi postępowanie jedynie w zakresie ustalenia czy istnieje podstawa do orzeczenia rozwodu. Ustalenie czyli czy doszło do rozkładu pożycia i czy rozkład jest trwały jest podstawową przesłanką pozwalającą sądowi orzec rozwód.

Pozew rozwodowy należy złożyć w formie pisemnej w wydziale cywilnym sądu okręgowego (w dwóch egzemplarzach), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.

Koniecznym załącznikiem takiego pozwu jest skrócony odpis aktu małżeństwa.

Pozew musi zawierać uzasadnienie, pożądane są także dowody w postaci zeznań stron czy też świadków.

Od powództwa o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł.

Celem otrzymania szerszych informacji czy indywidualnej porady, zapraszam do kontaktu.