Spadek i co dalej? Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Śmierć spadkodawcy
Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadkobiercy mogą być powołani z mocy ustawy bądź testamentu. Aby udowodnić fakt nabycia spadku, konieczne jest postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić w dwóch trybach:
1. w postępowaniu sądowym – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
2. w drodze postępowania przed notariuszem – notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
Osoby uprawnione zostały wskazane w art 1025 k.c.  Zatem osobami zainteresowanymi mogą być: spadkobiercy; wierzyciele spadkodawcy; uprawnieni do zachowku; zapisobiercy (z zapisów zwykłych, jak i windykacyjnych); wierzyciele spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego; osoby nie roszczące sobie praw do spadku, lecz zainteresowane wykazaniem faktu, że nie są spadkobiercami i nie ponoszą odpowiedzialności za długi spadkowe; oraz wykonawca testamentu.
W przypadku zaś, podjęcia drogi o stwierdzenie nabycia spadku przed notariuszem uprawnionymi są jedynie spadkobiercy ustawowi bądź testamentowi.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek składa się do Sądu właściwego dla ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy czyli ostatnie miejsce zamieszkania (nie zameldowania).  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku odbywa się w trybie nieprocesowym. Uczestnikami takiego postępowania są zarówno spadkobiercy ustawowi, spadkobiercy testamentowi jak również osoby, której praw dotyczy wynik postępowania. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jak każde pismo procesowe musi spełniać wymogi formalne, mianowicie:
  • oznaczenie Sądu
  • pełne dane wnioskodawcy (w tym nr PESEL),
  • oznaczenie spadkobiercy/spadkobierców (w tym nr PESEL),
  • sformułowanie żądania,
  • uzasadnienie wniosku,
  • przedłożenie dokumentu świadczącego o śmierci spadkobiercy oraz faktu spokrewnienia z nim,
  • odpis wniosku oraz załączników dla każdego z uczestników postępowania,
  • podpis wnioskodawcy.
W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku Sąd z urzędu zobowiązany jest badać kto należy do kręgu spadkobierców, a także czy spadkobierca pozostawił po sobie testament. W przypadku istnienia testamentu spadkodawcy, Sąd wzywa do złożenia testamentu osobę, w stosunku do której będzie uprawdopodobnione, iż testament znajduje się właśnie u niej.
Postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku dotyczy wszystkich spadkobierców oraz całości spadku. Sąd wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wskazuje wszystkich spadkobierców, którzy nabyli spadek a także określa wysokość przypadających im udziałów. W przypadku nabycia przedmiotu z zapisu windykacyjnego w postanowieniu Sąd wymienia zarówno osobę zapisobiercy i przedmiotu zapisu.

Opłaty
Opłata od wniosku wynosi 50 zł i należy ją uiścić na rachunek bankowy Sądu oraz 5 złotych tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego. Opłaty są wnoszone na różne rachunki Sądu.
UWAGA! Od 21.08.2019r. opłata ulega podwojeniu i będzie wynosić 100 zł.

Mam już postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i co dalej?
Postanowienie jest dowodem, iż dana osoba  jest spadkobiercą oraz w jakiej wysokości przypada jej udział, a także określa kto jest zapisobiorcą windykacyjnym. Po jego uzyskaniu koniecznym jest udanie się do Urzędu Skarbowego celem przedłożenia oświadczenia o przyjęciu praw do spadku i w przypadku gdy spadkodawca nie podlega zwolnieniu z podatku, uiścić podatek. W przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość koniecznym jest również  wpisanie się do księgi wieczystej. Kolejnym krokiem jest wszczęcie postępowania o dział spadku.  

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami spadkowymi, pomaga nabyć spadek zarówno w drodze postępowania sądowego jak i przed notariuszem. Dotyczy to spadkobierców ustawowych jak i testamentowych oraz innych osób uprawnionych.

Zapraszamy do kontaktu.