Umowa dowodowa

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła poza zmianami szereg nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie po procedury umowy dowodowej.
Czy jest umowa dowodowa?

Wprowadzono ją na mocy przywróconego postępowania odrębnego gospodarczego. Zgodnie z art. 458(9) kpc jest to porozumienie zawierane przez strony danego stosunku prawnego, w którym wyłącza się konkretne dowody.

By umowa była skuteczna musi spełniać następujące warunki:

  1. W umowie należy wymienić konkretne dowody podlegające wyłączeniu.
  2. Muszą wynikać z określonego stosunku prawnego.
  3. Muszą wynikać z umowy.
Umowę dowodową można zawrzeć na piśmie bądź ustnie do protokołu. 
Umowa nie może być zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

Przepisy regulujące umowę dowodową wskazują również jak i kiedy można wnioskować o uznanie jej za nieważną i bezskuteczną. Jeżeli strona chce podważyć skuteczność umowy dowodowej może to zrobić najpóźniej na posiedzeniu, na którym się na nią powołano. Jeżeli zaś uczyniono to w piśmie procesowym – najpóźniej w następnym piśmie procesowym albo na najbliższym posiedzeniu.

Warto zaznaczyć, iż sąd nie może z urzędu dopuścić dowodu wyłączonego umową dowodową.Jednakże fakty, które miałyby zostać wykazane dowodami wyłączonymi przez umowę dowodową, sąd będzie mógł ustalić na podstawie twierdzeń stron, biorąc pod rozwagę całokształt okoliczności sprawy.

Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe, nader utrudnione lub oczywiście niecelowe, będzie mógł w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy.