kancelaria adwokacka baza wiedzy

baza wiedzy – poradnik

kancelaria adwokacka katarzyna wiśniewska

Jestem adwokatką i prowadzę własną kancelarię. W życiu kieruję się zasadą „Ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi). Według tej starej łacińskiej sentencji, nie można powoływać się na nieznajomość prawa w ochronie przed odpowiedzialnością karną. Na tym blogu dzielę się swoją wiedzą, którą posiadam i ciągle zdobywam w trakcie aktywnej praktyki zawodowej. 

prawo w obrocie nieruchomości

Jednym z istotniejszych (jeśli nie najistotniejszych) etapów procesu zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym jest jej odbiór od dewelopera. Odbioru tego nie należy utożsamiać z odbiorem robót czy obiektu budowlanego. Jest to odmienna czynność służąca zasadniczo ochronie interesów nabywcy. Mowa o niej w art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (dalej „ustawa deweloperska”).

prawo w nieruchomościach

podpisanie umowy z developerem

Decyzja o zakupie mieszkania od dewelopera zawsze wiąże się z poważnymi ryzykami. Jest tak zwłaszcza na wstępnym etapie procesu inwestycyjnego, gdy mamy do czynienia z tak zwaną „dziurą w ziemi” a lokal, w którym mamy zamieszkać, istnieje najwyżej na wizualizacji i w projekcie. Deweloperzy jednak kierują swoją ofertę na rynek już na tak wczesnym etapie. Sprawia to, że często najbardziej atrakcyjne lokale są rezerwowane na długo przed rozpoczęciem budowy.

nakład z majątku osobistego małżonka

Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 28 czerwca 2017 r. (IV CNP 62/16), w przypadku kiedy małżonek poczynił jakiekolwiek nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny, to podlegają one rozliczeniu w postępowaniu o podział majątku i w takiej sytuacji przysługuje zasadniczo zwrot połowy wartości. Sąd Najwyższy analizował sprawę, w której postanowieniem ustalono skład i wartość majątku wspólnego.

frankowicze. wyrok sądu najwyższego

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa D. M. przeciwko (…) Bank (…) Spółce Akcyjnej w W. o stwierdzenie nieważności umowy ewentualnie o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 listopada 2019 r., skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…) z dnia 27 marca 2018 r., sygn. akt I ACa (…), uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (…) do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

sankcja kredytu darmowego

Celem sankcji kredytu darmowego jest pozbawienie kredytodawcy prawa do pobierania odsetek i innych opłat określonych w umowie z tytułu udzielonego kredytu za naruszenie obowiązków informacyjnych. Ustawa wskazuje wyraźnie, że sankcja kredytu darmowego odnosi się oprócz odsetek jedynie do kosztów należnych kredytodawcy.

rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to znacznie trudniejszy i bardziej długotrwały proces niż rozwód bez orzekania o winie. Podczas rozprawy sąd ma obowiązek przesłuchać świadków i zapoznać się z dowodami przedstawionymi przez strony. Istnieje wiele przyczyn orzekania rozwodu z winą jednego z małżonków. Przykładowe to zdrada, uzależnienia czy przemoc.

Ważne daty dla kredytobiorców w CHF

Na 29 kwietnia wyznaczono wydanie orzeczenia TSUE w sprawie pytań Sądu Okręgowego w Gdańsku.

pozew o alimenty

Obowiązek alimentacyjny może być spełniany dobrowolnie lub ustalony przez sąd.

umowa dowodowa

Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadziła poza zmianami szereg nowości. Jedną z nich jest umowa dowodowa.

Scroll to Top